Yenieri temizlik olarak hi bir dnemde kazan amal? faaliyet gstermedik, al??malar?m?za her blgede devam etmekteyiz ba?ar?larla dolu geirdi?imiz y?llardan sonra gelecek y?l?nda da ayn? ama do?rultusunda al??malar?m?za h?z kesmeden devam etmeyi planlamaktay?z, bu ama do?rultusun da sektrmzdeki teknolojik geli?meleri yak?ndan takip edip makine parkurumuzu olabildi?ice derinlemesine geni?letip siz de?erli m?terilerimize en iyi hizmeti sunmay? kendimize ilke edindik.