Anasayfa Yemek Firma Prensipleri

Firma Prensipleri

KAL?TE POL?T?KAMIZ

Yemekretim srecinde hijyenik ve lezziz yemekler retilip m?teri isteklerinin kar??lanmas?, sa?l?kl? ve hijyenik ortamlarda yemek retimini yap?lmas?,Yenieri Yemek Fabrikas? personellerin dzenli kalite e?itimlerinin verilmesi ve yemek retim yeteneklerinin geli?tirmesi ve retim a?amas?ndan tketime kadar her noktada kalite standartlar?n?n en st derecede sa?lanmas? fabrikam?z?n temel kalite politikas?d?r.

Amac?m?z, Trk mutfa??ndan en leziz yemeklerin retimini lezzetli, sa?l?kl? ve temiz bir ortamda en kaliteli malzemeler kullanarak retimini yapmak ve tketim noktas?na kadar yemek kalitesini sa?lamakt?r.

RET?M POL?T?KAIMIZ

Yenieri Yemek Fabrikas? sahip oldu?u kalite prensipleri erevesinde sat?n almadan depolamaya, retimden son nokta tketimine kadar her a?amada hijyen ve kalite standartlar?nda hizmet vermektedir. Yemek ve ?n kavramlar?n?n insan sa?l??? a?s?ndan neminin fark?nda olan Yenieri Yemek Fabrikas?'nda, her retilen yemek ncesinde kalori ve ihtiya planlamas? ve retim sonras?nda kalite kontrol testleri yap?lmakta, yeme?in firmalara ta??n?p servis edilmesine kadar denetimi elinde tutmaktad?r. Bylelikle retim a?amas?ndan son tketiciye ula?ana kadar gvenli ve sa?l?kl? bir ortam sunulmaktad?r. Yenieri Yemek Fabrikas? A-Z'ye bir retim ve denetim fabrikas?d?r. Zamanlama konusundaki hassasiyetin fark?nda olan fabrikam?z tketim zaman?na gre retim ve ta??ma planlamas? yapmaktad?r.

H?JYEN POL?T?KAMIZ

Yenieri Yemek Fabrikas?yemek retimalan?nda grev alan tm personelimiz sadece bu blmde kullan?lma amal? temin edilmi? niforma, ayakkab?, a??z maskesi, steril eldiven ve bonelerle al??maktad?r. Grevli personelimiz d???ndaki personel ve ki?ilerin bu alana girmesi kesinlikle yasakt?r. retilen yemeklerin servisi zel servis penceresi blmnden yap?lmaktad?r. Sizlerin sa?l???ndan direkt sorumlu olman?n bilincinde olan, hijyenik ve lezzetleri rnleri ile, grev bilinciyle al??an, sa?l?kl?, kaliteli ve ayn? zamanda damak zevkine uygunyemeklerig?da mhendisleri kontrol alt?nda retmeyi kendisine prensip edinen bir lezzet firmas?d?r.